Privacy policy


Over deze privacyverklaring

Het zit in het hart van ons bedrijf: bij Pelckmans uitgevers willen we Innoveren. Inspireren. Bewegen. Verder denken. Met onze technologie, diensten en brede waaier aan producten waaronder ook digitale leermiddelen en schooladministratiesystemen willen we een persoonlijke beleving creëren voor onze gebruikers. De bescherming van jouw persoonlijke gegevens die we daarbij nodig hebben nemen we bij Pelckmans uitgevers zeer ernstig. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, geheel in lijn met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG of GDPR). In deze privacyverklaring leggen we onder andere uit:

 1. wie we zijn
 2. welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, waarom we dat doen en hoelang wij ze bewaren
 3. welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen
 4. wie je kan contacteren in geval van vragen i.v.m. deze privacyverklaring
 5. met wie we bepaalde gegevens delen en waarom we dat doen

Wie zijn we?

Pelckmans uitgevers is een uitgeverij met vestiging aan de Brasschaatsteenweg 308, 2920 Kalmthout en ondernemingsnummer 0444.548.723. Ook volgende websites en merken behoren tot Pelckmans uitgevers (waarnaar we verwijzen als “Pelckmans uitgevers”, “we”, “wij” of “ons”):

Websites

 • www.pelckmansuitgevers.be
 • www.pelckmans.be
 • www.vanhalewyck.be
 • www.pelckmanspro.be
 • p.pelckmans.be
 • www.abimo.be
 • www.editionspelckmans.be
 • www.polis.be
 • www.erwaseenzzz.be

Merken

 • Pelckmans distributie
 • ErWasEenzzz

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom en op welke grond?

Wanneer je je registreert op deze website, zullen we je persoonsgegevens opslaan en gebruiken om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit betekent concreet dat je naam, voornaam, adres, e-mailadres en je eventuele keuze voor het ontvangen van een nieuwsbrief worden opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden dan gebruikt om je:

 1. In voorkomend geval een nieuwsbrief toe te sturen;
 2. Maandelijks een fysieke verhaalbundel met vier korte voorleesverhaaltjes toe te sturen;
 3. Wekelijks een digitale reminder met extra tips voor optimalisatie van je voorleesmoment toe te sturen.

Het vervolg van deze privacyverklaring heeft betrekking op de relatie die wij als verwerkingsverantwoordelijke hebben met jou, jij als betrokkene wiens gegevens we verwerken.

Naast de verwerking van je persoonsgegevens uit noodzaak voor het leveren van onze diensten, hebben wij nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij houden wij de impact op je privacy zeer nauwgezet in de gaten en zorgen wij er in elk geval voor dat het evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kun je je recht van verzet uitoefenen.

Volgende situaties worden bedoeld:

 1. Pelckmans uitgevers kan persoonsgegevens gebruiken om studies, marketing- en andere modellen en statistieken te maken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuele personen wordt doorbroken. Het samenbrengen van data uit verschillende merken en vennootschappen van de Pelckmans uitgevers voor de ontwikkeling van analytische modellen maakt het mogelijk data gedreven inzichten te krijgen die Pelckmans uitgevers ondersteunen om strategische keuzes te maken inzake klantenanalyse, fraudeanalyse, procesanalyse, risicoanalyse, enz. Pelckmans uitgevers aggregeert je gegevens tot een niveau dat ze niet langer persoonsgegevens zijn.
 2. Pelckmans uitgevers gebruikt ook tools om het surf- en klikgedrag op haar websites te kennen, onder meer door cookies. Op die manier hoef je eenzelfde webformulier niet twee keer in te vullen en kan jouw gebruikservaring op de websites optimaal verlopen. Pelckmans uitgevers zet ook een tool (Datatrics) in om data te verzamelen met als doel het verhogen van de contentrelevantie. Die tool plaatst cookies om gebruikers over verschillende bezoeken te volgen en zo de customer journey in beeld te brengen. Indien de Facebook Ads pixel en/of de Google Adwords/DoubleClick pixel op de pagina aanwezig is, zal Datatrics een aantal waarden (het segment waarin een gebruiker toebehoort, de aankoopfase en de customer journey) naar deze pixel sturen. Het betreft hier een push naar de aanwezige pixel, Datatrics slaat geen cookies noch andere data op van derde partijen. Voor het inzien, aanpassen, verplaatsen of verwijderen van de data die we verzamelen verwijzen we naar onze privacy interface. Ons integrale cookiebeleid kan je lezen op https://erwaseenzzz.be.
 3. Pelckmans uitgevers kan aan direct marketing doen, om je op de hoogte te houden van of aanbiedingen te doen over producten of diensten die interessant kunnen zijn voor jou, bijvoorbeeld op basis van diensten of producten die je reeds eerder van ons afnam, op basis van een actie waaraan je deelnam of op basis van andere informatie zoals de school waar je werkt en de vakken die je daar doceert Pelckmans uitgevers wil je graag ook informeren over events die zij of anderen organiseren en waarbij je baat zou hebben om die mee te maken.  Pelckmans uitgevers zal deze informatie hoofdzakelijk verschaffen via e-mail, per post of op evenementen. We hebben ook gezorgd voor tools die je toelaten te kiezen welke mails je wel of niet wil ontvangen. Jij hebt de controle.
  Zou zich voordoen dat Pelckmans uitgevers  je sterk gepersonaliseerde reclame wil versturen, op basis van gecombineerde persoonsgegevens die over jou werden verzameld, dan zal Pelckmans uitgevers daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen. Die toestemming kan je net zo makkelijk intrekken als je ze gaf.
  Als je helemaal geen reclame wil, dan kan je je verzetten tegen elke vorm van direct marketing, bijvoorbeeld door uit te schrijven op het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

Jouw rechten zijn gewaarborgd

Pelckmans uitgevers zorgt ervoor dat je de controle behoudt over je gegevens en dat je altijd je rechten kan uitoefenen.

Zo kan je ons inzage vragen in de gegevens die wij van jou verwerken. We geven dan een zo volledig mogelijk overzicht. Je kan vragen dat je gegevens verbeterd of vervolledigd worden. Je kan ook vragen dat alle of bepaalde gegevens verwijderd worden uit onze bestanden, indien je van oordeel zou zijn dat ze niet correct zijn bijgehouden of verwerkt. Ben je niet akkoord met de verwerkingen onder het gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten tenzij wij dwingende redenen zien om zo’n verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als wij een wettelijke verplichting moeten naleven of gegevens moeten bijhouden in het kader van een geschil. Je kan in bepaalde omstandigheden ook vragen dat we jouw gegevens overdragen aan jezelf of een derde partij.

Indien je jouw rechten wil uitoefenen of daarover een vraag of klacht hebt, dan kan je dit richten aan privacy@pelckmansuitgevers.be.

We zullen dan wel een aantal gegevens van jou opvragen, bijvoorbeeld je identiteitskaart, zodat we zeker zijn dat niemand anders jouw rechten probeert uit te oefenen.

Mocht je het niet eens zijn met hoe we jouw verzoek behandelen, dan kan je je richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be). Daar kan je desnoods ook een klacht indienen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens slechts zolang nodig is om je te voorzien van de Pelckmans uitgevers-diensten en -producten en voor legitieme en zakelijke doeleinden die we hierboven hebben opgesomd.
Uiteraard moeten wij ook rekening houden met wettelijke bewaartermijnen en moeten bepaalde gegevens beschikbaar blijven voor de beslechting van geschillen. Rechtsvorderingen kunnen namelijk ingesteld worden tot 10 jaar na afloop van een contract.

Pelckmans uitgevers zal bijvoorbeeld een beoordeling maken met wie zij nog een actieve relatie heeft die de bewaring van persoonsgegevens rechtvaardigt. Is dat niet langer het geval, dan verwijderen we de gegevens uit onze database.

Persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten gebruiken we gedurende 5 jaar tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. Dan gaat een nieuwe termijn van 5 jaar in. De prospect kan wel steeds vragen om zijn gegevens te verwijderen.

Pelckmans uitgevers beveiligt je gegevens en geeft ze niet zomaar door aan derden

 1. Pelckmans uitgevers zorgt ervoor dat enkel personen gegevens kunnen zien als die relevant zijn om hun taken te vervullen, zoals bijvoorbeeld met jou communiceren over de uitvoering en afhandeling van onze diensten.
 2. Pelckmans uitgevers verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan anderen.
 3. Pelckmans uitgevers neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Regelmatig controleren we of dit beveiligingsniveau optimaal is.
 4. Aan onze verwerkers leggen we strenge voorwaarden op om het beschermingsniveau van hun toepassingen zo hoog mogelijk te maken.
 5. Onze medewerkers zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen. Zij krijgen training over de principes en toepassing van de privacyregels en bij het uitvoeren van hun taken moeten zij rekening houden met het intern privacybeleid dat voor iedereen werd afgekondigd.

Welke partijen kunnen jouw gegevens ontvangen?

In het kader van een specifieke samenwerking met Sleepworld (BVBA Sleepworld, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Nederzwijnaarde 2 en met ondernemingsnummer 0891.00.128) voor deze website en verlening van diensten, delen wij je gegevens met deze partner. Deze partner mag de gegevens enkel voor het vooropgestelde doel gebruiken, en enkel zolang als nodig is binnen de samenwerking.

Wij geven je gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Pelckmans uitgevers kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op pelckmansuitgevers.be/nl/privacy.  Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Pelckmans uitgevers je via zijn website of andere kanalen waarmee we met jou communiceren. Voor concrete vragen die verband houden met je privacy, kan je terecht op privacy@pelckmansuitgevers.be.

Wilt u de cookie specifiacties nogmaals bekijken? klik dan door naar onze Cookie Declaration.