Algemene voorwaarden


Deze website is eigendom van:

Pelckmans uitgevers nv
Brasschaatsteenweg 308
2920 Kalmthout
België

E-mailadres: uitgeverij@pelckmansuitgevers.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0444.548.723
RPR: Antwerpen
KBC Bank IBAN: BE23 4137 0045 0191
BIC: KRED BE BB

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op iedere dienst aangeboden via de websites van Pelckmans uitgevers nv. Iedere inschrijving impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Artikel 1 - Toepassingsgebied en aanvaarding

 1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de diensten aangeboden op deze website www.erwaseenzzz.be die toebehoort aan de NV PELCKMANS UITGEVERS met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout (België), Brasschaatsteenweg 308 en met ondernemingsnummer: 0444.548.723.
 2.  De klant (hierna “Klant”) is de natuurlijke persoon (meerderjarig) die zich inschreef op deze website teneinde gebruik te kunnen maken van het voorlezersplatform. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld bij de inschrijving. Tijdens de inschrijving zal de Klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden bevestigen. Het voltooien van de inschrijving door de Klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de verhouding tussen Pelckmans en de Klant.
 3. Deze Algemene Voorwaarden gelden niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de Klant. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 4. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Pelckmans.

Artikel 2 - Bestelling van de dienst

 1. De bestelling van de dienst door de Klant gebeurt via het online invullen van het op de website voorziene formulier.
 2.  Om zich in te schrijven op de website, dient de Klant ouder te zijn dan 18 jaar. Pelckmans behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat de Klant minderjarig is of geen toestemming heeft van zijn ouders of voogd.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Websites, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, logo’s, foto’s, audio- en videofragmenten, lay-out en de verkoopscatalogus behoort in eigendom toe aan Pelckmans inclusief de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, minstens beschikt Pelckmans over een gebruiksrecht op voormelde onderdelen. Het is de Klant onder geen beding toegestaan om de Websites of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelckmans.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheid

 1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Pelckmans niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de Klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Pelckmans bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant. Dit geldt zowel met betrekking tot de dienst als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.
 2. In elk geval is de aansprakelijkheid van Pelckmans beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste levering van de Producten aan de Klant waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

Artikel 5 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is Pelckmans niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Pelckmans zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Pelckmans die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Websites,...

Artikel 6 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

 1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd tot beslechting van het geschil.
 2. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en Pelckmans.

Artikel 7 - Varia

 1. De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.
 2. De inhoud van de website kan onderhevig zijn aan wijzigingen.
 3. Alle persoonsgegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld door Pelckmans in overeenstemming met haar Privacy Policy zoals terug te vinden op de website en zoals hieronder opgenomen.
 4. Pelckmans uitgevers gebruikt ook tools om het surf- en klikgedrag op haar websites te kennen, onder meer door cookies. Op die manier hoef je eenzelfde webformulier niet twee keer in te vullen en kan jouw gebruikservaring op de website optimaal verlopen. Pelckmans uitgevers zet ook een tool (Datatrics) in om data te verzamelen met als doel het verhogen van de contentrelevantie. Die tool plaatst cookies om gebruikers over verschillende bezoeken te volgen en zo de customer journey in beeld te brengen. Indien de Facebook Ads pixel en/of de Google Adwords/DoubleClick pixel op de pagina aanwezig is, zal Datatrics een aantal waarden (het segment waarin een gebruiker toebehoort, de aankoopfase en de customer journey) naar deze pixel sturen. Het betreft hier een push naar de aanwezige pixel, Datatrics slaat geen cookies noch andere data op van derde partijen. Voor het inzien, aanpassen, verplaatsen of verwijderen van de data die we verzamelen verwijzen we naar onze privacy interface.
  Ons integrale cookiebeleid kan je lezen op https://www.erwaseenzzz.be.